Brandskydd – Hunton Nativo

Brandegenskaper hos Hunton Nativo

Hunton Nativo innehåller 6% ammoniumfosfat som brandskydd.
Det utvecklas en process, där vatten bildas som både kyler och kväver elden.
Syret förbrukas vid upphettningen. Det uppstår sen ett skyddande kolskikt.

Kolskiktet ökar brandmotståndet och skyddar konstruktionsdelarna en avsevärt längre tid, i stället för att ex. smälta bort som andra material och släppa fram branden. Kemikalieinspektionen klassar detta ämne som vare sig miljö- eller hälsofarligt.

Tänk på att du kan hålla en tändsticka alldeles vid lågan. Häller du varmt vatten i ett glas eller en mugg, så bränner du dig nästan. Trä leder värmen mycket sämre än glas och sten.

Standardiserade testmetoder återspeglar inte alltid materialets brandmotstånd i praktiken. Om man riktar en flamma från en gasbrännare mot träfiberisoleringen (klass E) och en motsvarande flamma mot mineralull (klass A2), så visar det sig att träfibern förkolnar på ytan medan mineralullen genast smälter och därmed exponerar andra konstruktionsdelar för lågorna.
Konstruktioner i massivt trä har en bättre förmåga att motstå brand än stålbalkar.

HuntonNativo har brandklass E. Det betyder ” icke antändningsbar ”.
Är testat och godkänt via NS-EN ISO 11925-2, vilket innebär att flamman är kortare än 3 sekunder och att det skadade området som mest är 110 mm.

En känd brand är den på Vretens väg i Södertälje. Hela taket rasade ihop men träfiberisoleringen var nästan helt opåverkad. Isoleringen hade helt klart förhindrat brandspridningen. Brandkåren var mycket imponerad.
Brandspridning via takfoten har länge varit ett problem för räddningstjänsten.
Vid en brand söker sig branden uppåt. Lågorna följer fasaden, varma brandgaser och rök stiger. Finns det otätheter kommer dessa att tränga in i intilliggande utrymmen. Panel och råspont kan antändas, heta gaser tränger sig in på vinden och skapar en sekundär brand. Så bli fallet med en ventilerad takfot. Hunton Nativo är typgodkänt utan luftning vid takfoten.
Det frigörs inga skadliga gaser i Hunton Nativo vid brand.
Det är farligare när det brinner idag än det var förr. De senaste årtiondena har många nya syntetiska material tillkommit och därmed förekomsten av möjliga cancerframkallande ämnen i brandrök. Dessa syntetmaterial ”kräver” behandling med flamskyddande kemikalier. Brandrök kan innehålla hälsofarliga halter av fluor, klor, brom, formaldehyd, akrolin, bensen, PVC, PCB m.m.
Röken dödar de flesta människor idag när det brinner. 90%. Inte eldsflammorna. Den största akuta hälsorisken i brandgasen är isocyanater. De är 100 ggr giftigare än cyanid. Det räcker med 160-250 grader. De fräter på lungor, irriterar ögonen. Är cancerframkallande och kan orsaka astma hos en frisk person.

Tommy Hertzberg, på SP Brandteknik:
”Vi fann att mineralull avger höga halter isocyanater. Mest av alla testade produkter. Anledningen är att det finns polyuretan i bindemedlet”.- Det finns tyvärr inga krav på giftighetsnivåer för material när de brinner. (Bara på båtar).