Hunton Nativo®

Träfiberisolering Skivor

God värmelagringskapacitet

Nativo Träfiberisolering har en rad fördelar. Bland annat har den en värmelagringskapacitet
som är dubbelt jämfört med normal isolering. Det gör att man får en mer stabil inomhustemperatur när det är temperatursvängningar
ute (natt/dag).

Transporterar Fukt
Nativo Träfiberisolering har också en unik förmåga att transportera fukt.
Där normal isolering kan lagra ca 2% fuktighet, kan Nativo Träfiberisolering
lagra hela 20%. Detta är speciellt fördelaktigt när man bygger tjockare
väggar där risken för kondens blir större.

Konstruktioner som ”andas” utan fungerande ångspärr har visat sig ha
en positiv inverkan på inomhusklimatet. I dessa konstruktioner är det en
fördel att använda Nativo Träfiberisolering på grund av sin förmåga att
lagra och transportera fukt genom väggen.

Universal isolering
Nativo Träfiberisolering kan användas till både golv, vägg och tak, både vid
nyproduktion och renovering.

EKOLOGI
Råvaran till alla STEICO isoleringsmaterial kommer från ett hållbart
skogsbruk, som uppfyller de stränga kraven i FSC® (Forest Stewardship
Council). Målet med FSC® är att främja miljövänliga, socialt ansvarstagande
och ekonomiskt hållbara skogsbruk. Följaktligen ger du som använder
Nativo ett betydande bidrag till klimatskyddet.
Ett genomsnittligt träd lagrar cirka 1 ton CO2 (Koldioxid) under sin tillväxt
och på samma gång alstras 0,7 ton syre. CO2 som lagras i träden i form
av kol finns kvar i den färdiga produkten – medan de nyplanterade träden
fortsätter att absorbera växthusgasen CO2 från atmosfären.

BEARBETING – ENKELT OCH ALLERGIVÄNLIGT
Nativo egenskaper kännetecknas av gott kompressionsmotstånd och
dimensionsstabilitet. Skurna storlekar bibehåller sin form. Tack vare materialets
flexibla struktur, kan mindre ojämnheter lätt utjämnas. Nativo, liksom
alla naturfiber isoleringsmaterial, är mycket användarvänlig och orsakar
inte klåda – var sig under sågning eller installation. För att gära bra och
okomplicerade snitt, är det bäst att använda en speciell isoleringskniv eller
elsåg.

 

 

Brandskydd – Hunton Nativo

Hunton Nativo innehåller 6% ammoniumfosfat som brandskydd.
Det utvecklas en process, där vatten bildas som både kyler och kväver elden.
Syret förbrukas vid upphettningen. Det uppstår sen ett skyddande kolskikt.

Kolskiktet ökar brandmotståndet och skyddar konstruktionsdelarna en avsevärt längre tid, i stället för att ex. smälta bort som andra material och släppa fram branden. Kemikalieinspektionen klassar detta ämne som vare sig miljö- eller hälsofarligt.

Tänk på att du kan hålla en tändsticka alldeles vid lågan. Häller du varmt vatten i ett glas eller en mugg, så bränner du dig nästan. Trä leder värmen mycket sämre än glas och sten.

Standardiserade testmetoder återspeglar inte alltid materialets brandmotstånd i praktiken. Om man riktar en flamma från en gasbrännare mot träfiberisoleringen (klass E) och en motsvarande flamma mot mineralull (klass A2), så visar det sig att träfibern förkolnar på ytan medan mineralullen genast smälter och därmed exponerar andra konstruktionsdelar för lågorna.
Konstruktioner i massivt trä har en bättre förmåga att motstå brand än stålbalkar.

HuntonNativo har brandklass E. Det betyder ” icke antändningsbar ”.
Är testat och godkänt via NS-EN ISO 11925-2, vilket innebär att flamman är kortare än 3 sekunder och att det skadade området som mest är 110 mm.

En känd brand är den på Vretens väg i Södertälje. Hela taket rasade ihop men träfiberisoleringen var nästan helt opåverkad. Isoleringen hade helt klart förhindrat brandspridningen. Brandkåren var mycket imponerad.
Brandspridning via takfoten har länge varit ett problem för räddningstjänsten.
Vid en brand söker sig branden uppåt. Lågorna följer fasaden, varma brandgaser och rök stiger. Finns det otätheter kommer dessa att tränga in i intilliggande utrymmen. Panel och råspont kan antändas, heta gaser tränger sig in på vinden och skapar en sekundär brand. Så bli fallet med en ventilerad takfot. Hunton Nativo är typgodkänt utan luftning vid takfoten.
Det frigörs inga skadliga gaser i Hunton Nativo vid brand.
Det är farligare när det brinner idag än det var förr. De senaste årtiondena har många nya syntetiska material tillkommit och därmed förekomsten av möjliga cancerframkallande ämnen i brandrök. Dessa syntetmaterial ”kräver” behandling med flamskyddande kemikalier. Brandrök kan innehålla hälsofarliga halter av fluor, klor, brom, formaldehyd, akrolin, bensen, PVC, PCB m.m.
Röken dödar de flesta människor idag när det brinner. 90%. Inte eldsflammorna. Den största akuta hälsorisken i brandgasen är isocyanater. De är 100 ggr giftigare än cyanid. Det räcker med 160-250 grader. De fräter på lungor, irriterar ögonen. Är cancerframkallande och kan orsaka astma hos en frisk person.

Tommy Hertzberg, på SP Brandteknik:
”Vi fann att mineralull avger höga halter isocyanater. Mest av alla testade produkter. Anledningen är att det finns polyuretan i bindemedlet”.- Det finns tyvärr inga krav på giftighetsnivåer för material när de brinner. (Bara på båtar).

Varukorg